play

ใครว่าจริงยกมือขึ้น !! ผลวิจัยชี้…ส่วนใหญ่คนมักเล่นเกมไม่จบ

ใครว่าจริงยกมือขึ้น !! ผลวิจัยชี้…ส่วนใหญ่คนมักเล่นเกมไม่จบ

ผลวิจัยนี้มาจากรายงานของ CNN ครับ โดยกล่าวไว้ว่า คนเล่นเกมกว่า 90% ที่เริ่มเล่นเกมขึ้นมา ไม่สามารถเล่นเกมนั้นจนพบกับฉากจบของเกมได้