platform

AMD เผยรายละเอียด APU รุ่นใหม่ โค้ดเนม Wichita และ Krishna แรงขึ้นได้อีก

AMD เผยรายละเอียด APU รุ่นใหม่ โค้ดเนม Wichita และ Krishna แรงขึ้นได้อีก

ในการนำเสนอของ AMD แก่ผู้ประกอบการในวงการอุตสาหกรรมที่ผ่านไป AMD ได้เปิดเผยถึงแพลตฟอร์มใหม่อย่าง Deccan